Deliveryterms

ALGEMENE VOORWAARDEN B&B.
 

Artikel 1. Toepasselijkheid.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, adviezen, diensten (zaken) overeenkomsten en leveringen van Technojet (hierna te noemen: Technojet) met derden (hierna te noemen: de opdrachtgever c.q. de afnemer) deze algemene voorwaarden van toepassing. Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KVK te Enschede onder nummer 32059696. Desgewenst zal op uw verzoek kosteloos een exemplaar worden toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te downloaden op www.groothandel.technojet.com.

Artikel 2. Offertes.
Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld, vrijblijvend en kunnen door Technojet binnen twee werkdagen, nadat deze door de opdrachtgever c.q. de afnemer zijn aanvaard, worden herroepen. Van door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Technojet de auteursrechten, evenals alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, digitale bestanden programmatuur en offertes/aanbie-dingen. Deze stukken blijven eigendom van Technojet en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht. De opdrachtgever c.q. de afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Technojet te retourneren op straffe van een boete van € 175,- per dag. Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan hoeft te beantwoorden. Technojet.com zal op verzoek van opdrachtgever c.q. de afnemer alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met recht de meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst.
1. Een overeenkomst met Technojet komt eerst tot stand wanneer Technojet een aan Technojet gegeven order schriftelijk aanvaard heeft. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Technojet de orderbevestiging verzendt. Een overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Technojet met de uitvoering daarvan is aangevangen.
2. De door Technojet aan de opdrachtgever c.q. de afnemer verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever c.q. de afnemer wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij de opdrachtgever c.q. de afnemer binnen 2 dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk aan Technojet te kennen geeft dat de opdrachtgever c.q. de afnemer zich niet met de inhoud kan verenigen.
3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers, of namens Technojet gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Technojet alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Technojet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen.
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, af-magazijn, exclusief verpakking, vervoer en overige kosten.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Technojet behoudt het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever c.q. de afnemer in rekening te brengen. Voorts heeft Technojet.com het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. De opdrachtgever c.q. de afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

De garantie vervalt:

  • Bij aantoonbare slijtage. Na ombouw van uw toestel met - niet door de fabrikant geleverde - elementen.
  • Bij aanpassingen van onderdelen, in het bijzonder: bij het gebruik van zelfgemaakte (verleng)kabels.
  • Indien uw toestel werd opengemaakt door u of derden. Uw toestel mag alleen opgemaakt worden door de fabrikant of importeur.
  • Indien uw toestel werd gebruikt voor andere doelen dan voorgeschreven.


Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen.
1. De door Technojet opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook zal de opdrachtgever c.q. de afnemer niet het recht geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of schadevergoeding te vorderen alvorens de opdrachtgever c.q. de afnemer Technojet schriftelijk in gebreke heft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven alsnog tot nakoming van de overeenkomst over te gaan. De door Technojet opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Technojet voor de uitvoering van de order nodig heeft, in bezit van Technojet zijn. In geval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.
2. Levering geschiedt Ex Works Lattrop volgens de laatste versie van Incoterms, mits anders overeengekomen.
3. Tenzij de opdrachtgever c.q. de afnemer zelf voor expeditie zorgt worden de zaken door Technojet verzonden op de naar oordeel van Technojet gunstige wijze met door Technojet te kiezen expediteurs.
4. Verzoekt de opdrachtgever c.q. de afnemer om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan zal Technojet de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever c.q. de afnemer in rekening brengen.
5. Zodra de te leveren zaken op de hierboven sub 2 genoemde plaats van bestemming uit het transportmiddel worden geladen, gaat het risico waar het deze zaken betreft over op de opdrachtgever c.q. de afnemer.
6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Technojet het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
7. De opdrachtgever c.q. de afnemer is gehouden de zaken binnen de overeengekomen levertijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Technojet gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de opdrachtgever c.q. de afnemer met betrekking tot het bovenstaande in gebreke blijft om tot betaling van de koopsom over te gaan, worden zaken geacht te zijn afgeleverd. Technojet zal de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. de afnemer opslaan, waarbij de opdrachtgever c.q. de afnemer aansprakelijk wordt voor deze kosten. Indien er geen termijn voor afname is overeengekomen, is het bovenstaande eveneens van toepassing indien de zaken niet binnen één maand na een uitnodiging van Technojet daartoe door de opdrachtgever c.q. de afnemer zijn afgenomen.
Alle zaken reizen voor risico van de opdrachtgever, behoudens in het geval van artikel 7:11 Burgerlijk Wetboek, en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Opdrachtgever is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.
Opdrachtgever dient derden te informeren over de werking van zaken geleverd door Technojet, onder andere door het verstrekken van een handleiding.

Artikel 6. Reclame.
1. De opdrachtgever c.q. de afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die opdrachtgever c.q. afnemer aan Technojet verstrekt heeft. De opdrachtgever c.q. de afnemer moet waar het de in offertes, of wat daarvan volgens artikel 2 deel uitmaakt, door Technojet verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Technojet geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt dat voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de opdrachtgever c.q. de afnemer rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door Technojet geleverde zaken mogen daarom van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen, zulks ter beoordeling van Technojet.
2. Klachten van de opdrachtgever c.q. de afnemer, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever c.q. de afnemer binnen 2 dagen na levering (of binnen 2 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de opdrachtgever c.q. de afnemer (konden) worden geleverd) aan Technojet ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van het order- en of factuur-nummer, waarop de betreffende zaken zijn geleverd/gefactureerd. Opdrachtgever c.q. afnemer dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever c.q. de afnemer binnen 2 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Technojet ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever c.q. de afnemer jegens Technojet betrekking hebbend op gebreken in de door Technojet geleverde zaken, vervalt indien:
a. De gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Technojet ter kennis zijn gebracht;
b. De opdrachtgever c.q. de afnemer Technojet geen/onvoldoende medewerking en of informatie verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. De opdrachtgever c.q. de afnemer de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of opdrachtgever c.q. afnemer de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Technojet voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de opdrachtgever c.q. de afnemer wordt voorgezet;
e. De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien een dergelijk termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sinds de levering is verstreken.

Artikel 7. Retourzendingen.
Retourzendingen zijn enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van technojet. Medewerkers van technojet zijn niet gerechtigd goederen zonder schriftelijke goedkeuring vooraf in ontvangst te nemen. Goederen worden bij ontvangst door technojet gecontroleerd op kwaliteit en kwantiteit en op basis van deze controle vindt eventuele gedeeltelijke creditering plaats onder de volgende voorwaarden;
a. Artikelen die geretourneerd worden en langer dan 2 dagen geleden zijn gefactureerd, worden onder voorwaarden betreffende kwaliteit en kwantiteit, gecrediteerd tegen een maximale waarde van 95% van de originele factuurwaarde en met een minimum van € 6,50 handlingskosten;
b. Artikelen die geretourneerd worden en langer dan 1 maand geleden zijn gefactureerd, worden onder voorwaarden betreffende kwaliteit en kwantiteit, gecrediteerd tegen een maximale waarde van 80% van de originele factuurwaarde;
c. Artikelen die langer dan 2 maanden geleden zijn gefactureerd worden onder geen beding gecrediteerd.
d. Artikelen speciaal voor opdrachtgevers c.q. afnemers besteld worden niet retour genomen.
Retourzending geschiedt op risico van de opdrachtgever c.q. de afnemer, Technojet is niet gehouden deze wederom toe te zenden.

Artikel 8. Garantie / Aansprakelijkheid.
1. 1.    Technojet B&B Shop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.    De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, ten zijde wetgever een langere periode bepaalt.

3.    Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Technojet B&B Shop de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Technojet B&B Shop, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Technojet B&B Shop te retourneren en de eigendom aan Technojet B&B Shop te verschaffen.

4.    De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Technojet B&B Shop, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Evenmin geldt de genoemde garantie indien niet originele onderdelen zijn gebruikt of gemonteerd.

5.    Indien de door Technojet B&B Shop verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak wordt verstrekt. Het product zal door de betreffende producent worden beoordeeld en is bindend voor garantie. Vergoeding of vervanging geschiedt ter aller tijden na boordeling Technojet of producent.